توضیحات تور


پاریس
بازدید از موزه لوور - تور کشتی روز سن - بازدید از بزرگترین کاخ سلطنتی جهان (کاخ ورسای)