گشت های تور


6 روز گشت شامل شهر ژنو لوزان

گشت شهری رم بازدید از واتیکان کلوسیوم

گشت تمام روز فلورانس

گشت تمام شهر بارسلون همراه با بازدید از کلیسای زیبای ساگاردا فامیلیا و پارک گوئل

بازدید از ورزشگاه نیوکمپ